ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Ochrana údajov je pre nás veľmi dôležitá. Rešpektujeme Vašu súkromnú a
osobnostnú sféru. Preto Vás nižšie informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov. Spoločnosť G&B BaBy, s. r. o. so sídlom Novozámocká cesta 301/33 943 42 Gbelce, Slovenská republika, IČO: 53075994 je
zodpovedná za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany údajov sú
v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.

 1. Definícia pojmov
  1.1. Osobné údaje
  Osobné údaje sú všetky údaje o Vás osobne. Patrí medzi ne najmä Vaše meno a priezvisko, bydlisko alebo iná adresa, Vaša e-mailová adresa, telefonický kontakt.
  1.2. Doplnkové služby
  Dodatočne k základným službám Vám v zmysle bodu 1 vyhlásenia o súhlase ponúkame doplnkové služby, ktoré sú opísané nižšie.
  1.3. Reklama
  Reklama je každá prezentácia pri realizácii obchodu, podnikania atď. za účelom propagácie odbytu tovaru alebo poskytovania služieb, vrátane nehnuteľných vecí, práv a povinností. Naša reklama spravidla obsahuje produkty, tovary predávané našou firmou.
  1.4. Zákaznícka linka
  Pre všetky otázky o Našich produktov Vám je k dispozícii naša zákaznícka linka uvedená vo Všeobecných obchodných podmienkach.
  1.5. Spotrebiteľské súťaže
  V rámci podpory predaja (bez potreby povolenia zo strany štátnych orgánov) sa môžete zúčastniť prebiehajúcej spotrebiteľskej súťaže (marketingovej akcie), a to nákupom tovaru. V prípade výhry máte za dodržania podmienok súťaže možnosť získať určenú cenu. Spravidla ponúkame, vecných cien, nákupných poukážok alebo zľavových kupónov. O spotrebiteľskej súťaži prebiehajúcej v príslušnom
  kalendárnom mesiaci alebo kalendárnom týždni sa dozviete z našej reklamy. Je potrebné sa vždy oboznámiť s podmienkami účasti na príslušných spotrebiteľských súťažiach.
 2. Spracovanie osobných údajov
  V rámci používania nášho e-shopu, na Vašu registráciu a tým na získanie našich základných služieb je nevyhnutne potrebné, aby ste nám poskytli k dispozícii Vaše nasledujúce osobné údaje:
  • Meno a priezvisko
  • Adresu (ulica, číslo domu, PSČ, mesto)
  • Adresu dodania tovaru(povinný údaj pri online registrácii)
  • E-mailová adresa (pri písomnej registrácii dobrovoľný údaj)
  • Telefónne číslo(povinný údaj pri online registrácii).
  Tieto osobné údaje je nevyhnutne potrebné spracúvať za účelom realizácie nášho zmluvného vzťahu po registrácii a za účelom zriadenia Vášho konta. Spolu so zriadením konta prideľujeme aj číslo zákazníckej objednávky, ktoré je pridelené k
  Vašim osobným údajom zákazníka, pričom toto číslo umožňuje jednoznačnú identifikáciu Vašej osoby.
  Svoje údaje si môžete meniť cez našu internetovú stránku www.gbbaby.sk kedykoľvek.
  Alebo Nás môžete kontovať telefonicky.
  Účelom spracovania údajov je plnenie zmluvného vzťahu a to v zmysle čl. 6 ods. 1
  písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zákazník nie je povinný ich
  poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie tohto zmluvného vzťahu a bez ich
  poskytnutia nemožno vystaviť faktúru a poslať objednaný tovar.
 3. Spracovanie osobných údajov v rámci internetovej registrácie
  Registrovať sa v súvislosti na internetovej stránke, musíte zadať aj svoju e-mailovú
  adresu. Na registráciu používame postup : Vaša registrácia a objednávka teda bude
  dokončená len v prípade, ak ju potvrdíte ., ktorý bude súčasťou Vám zaslaného
  potvrdzujúceho e-mailu pre tento účel. Ak potvrdzujúci mail nedôjde – Vaše
  prihlásenie sa automaticky vymaže z našej databázy. Účelom spracovania údajov
  je plnenie zmluvného vzťahu ohľadom objednávky ,a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b)
  všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zákazník nie je povinný ich poskytnúť.
  Sú však nevyhnutné na plnenie tohto zmluvného vzťahu a bez ich poskytnutia
  nemožno dokončenie objednávky.
 4. Spracovanie osobných údajov v rámci reklamy
  4.1 Všeobecná reklama
  V prípade udelenia Vášho súhlasu s prijímaním informácií a reklamy, Vás budeme
  informovať o aktuálnych produktoch, službách, spotrebiteľských súťažiach,
  zákazníckych anketách a akciách v zmysle bodu 1.
  Pri doručovaní poštou, spracujeme údaj o Vašom pohlaví na účely oslovenia, Vaše
  priezvisko, krstné meno a adresu. Pri doručovaní e-mailom, spracujeme údaj o
  Vašom pohlaví na účely oslovenia, Vaše priezvisko, krstné meno a predtým overenú
  e-mailovú adresu.
  4.2 Aj na prijímanie informácií a reklamy, je potrebné, aby ste nám udelili súhlas so
  spracovaním nasledujúcich osobných údajov:
  Pri doručovaní poštou, spracujeme údaj o Vašom pohlaví na účely oslovenia, Vaše
  priezvisko, krstné meno a adresu. Pri doručovaní e-mailom, spracujeme údaj o
  Vašom pohlaví na účely oslovenia, Vaše priezvisko, krstné meno a predtým overenú
  e-mailovú adresu.
 5. Doba uchovávania údajov
  Vaše osobné údaje sa uchovajú po dobu trvania zmluvného vzťahu a 3 roky po jeho
  ukončení. Údaje, ktoré bude potrebné uchovávať na základe osobitnej zákonnej
  povinnosti dlhšie, budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušného
  osobitného zákona.
 6. Ochrana údajov
  Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme Vaše údaje v
  čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. Ochrana údajov bude vždy
  aktualizovaná primerane aktuálnemu stavu techniky a softwéru.
 7. Vaše práva
  7.1 Právo na informácie
  Máte právo od nás kedykoľvek požadovať informácie o Vašich údajoch, ktoré sú
  spracovávané u nás, a takisto o ich pôvode, príjemcoch alebo kategóriách
  príjemcov, ktorým tieto údaje odovzdávame, a o účele spracovania. Za všetky ďalšie
  kópie Vašich údajov s výnimkou prvej kópie sme oprávnení požadovať úhradu
  poplatku a vzniknutých nákladov a vystaviť Vám faktúru. Nevzťahuje sa to na
  elektronické poskytovanie informácií.
  7.2 Právo na odvolanie súhlasu
  Ak ste udelili súhlas na spracovanie osobných údajov, môžete ho kedykoľvek
  odvolať bez udania dôvodov, s okamžitou účinnosťou. Stačí na to zaslanie e-mailu
  na adresu gbbabysk@gmail.com.
  7.3 Právo na opravu údajov
  Ak sú Vaše údaje uchovávané nesprávne, môžete ich kedykoľvek opraviť vo svojom
  konte alebo nám túto skutočnosť oznámiť a my ich opravíme.
  7.4 Právo na vymazanie údajov a právo na obmedzenie spracúvania
  Máte právo na vymazanie údajov o Vašej osobe. Vymazanie
  Vašich osobných údajov sa môže kedykoľvek uskutočniť prostredníctvom na našej
  internetovej stránke www.gbbaby.sk, alebo žiadosťou na naše kontakty
  7.5 Vaše údaje sa vymažú spravidla bezodkladne, najneskôr jeden mesiac po
  uplatnení tohto práva. Ak výmaz odporuje zákonným, zmluvným alebo daňovoprávnym resp. obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii alebo iným zákonne
  upravený dôvodom, namiesto vymazania Vašich údajov sa môže uskutočniť iba ich
  zamknutie.
  V stanovených prípadoch máte na obmedzenie spracúvania údajov právo. Ak sa
  vymazanie alebo obmedzenie spracúvania bude týkať Vašich údajov, dostanete od
  nás notifikáciu. Po vymazaní Vašich údajov nám nebude ďalej možné Vám umožniť
  prístup k Vašim osobným údajom.
  Uplatnenie práva na vymazanie nie je potrebné, ak ste neobjednávali 3 roky. Všetky
  osobné údaje, ktoré sa nemusia uchovávať zo zákonných dôvodov, sa po uvedenej
  lehote vymažú. Osobné údaje, ktoré sa nesmú vymazať počas trvania zákonných
  dôvodov uchovávania, sa pre Vašu bezpečnosť zamknú.
  7.6 Právo na prenos údajov
  Ak požadujete od nás svoje osobné údaje, ktoré spracúvame, údaje Vám alebo inej
  osobe, ktorá ich má spracúvať, ak si to želáte, vydáme alebo prenesieme v
  štruktúrovanom a bežnom formáte, ktorý sa dá čítať na počítači. To platí len vtedy,
  ak je to technicky realizovateľné.
  7.7 Právo namietať spracovanie údajov
  Máte právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať spracovanie osobných
  údajov na účely prieskumu trhu a verejnej mienky.
 8. Právo na sťažnosť
  V prípade Vašej sťažnosti sa obráťte na nás na kontakty uvedené na začiatku tohto
  vyhlásenia. Okrem toho máte právo podať sťažnosť vo veci spracovania svojich
  osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so
  sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, ak máte pocit, že boli porušené Vaše
  práva na ochranu osobných údajov,.
X